1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o prenájme (objednávky) uzatvorenej medzi prenajímateľom, ktorým je ACCEPIO s.r.o. so sídlom Rybná 24, 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 21288526, DIČ: CZ21288526, (ďalej len "prenajímateľom") a nájomcom, ktorej predmetom je prenájom systému ProfiPonuka a jeho doplnkových modulov a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu prenajímateľa. Kontaktné údaje prenajímateľa: e-mail: info@profiponuka.sk
telefón: +421 948 950 105
poštová adresa: ACCEPIO s.r.o., Rybná 24, 110 00 Praha, Česká republika

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
ČSOB – Československá obchodná banka, a.s., 337576232 / 0300
IBAN: CZ30 0300 0000 0003 3757 6232
SWIFT: CEKOCZPP

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689
fax č.: 033/5512 656

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca odoslaním objednávky prenajímateľovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky nájomné a kúpne zmluvy a objednávky, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje prenajímateľ, na základe ktorej prenajímateľ prenajme službu prezentovanú na predmetnej internetovej stránke nájomcovi (ďalej len "nájomná zmluva") a na všetky vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom, vzniknuté najmä pri uzatváraní nájomnej zmluvy a reklamácii služby.

1.3 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy. V prípade, že prenajímateľ a nájomca uzatvoria písomnú nájomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia nájomnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4 Zoznam služieb na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje prenajímateľ, je katalógom bežne dodávaných služieb a prenajímateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených služieb. Dostupnosť služieb bude pre nájomcu potvrdená na základe otázky nájomcu.

2. Spôsob uzatvárania nájomnej zmluvy

2.1 Nájomná zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy nájomcu prenajímateľom vo forme e-mailovej správy nájomcu zaslanej prenajímateľovi a/alebo vo forme nájomcom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke prenajímateľa a/alebo vo forme telefonickej objednávky nájomcu prenajímateľovi (ďalej len "objednávka").

2.2 Záväzným akceptovaním objednávky nájomcu prenajímateľom je e-mailové potvrdenie prenajímateľom nájomcovi o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky nájomcu a po overení dostupnosti služby, platných cien a termínu spustenia služby požadovaného nájomcom označené ako "potvrdenie objednávky". Všetky ceny za služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané mimo DPH. Elektronický obchod www.profiponuka.sk je určený iba pre podnikateľskú verejnosť. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému prenajímateľa, ktoré nájomca obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia nájomcu o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu nájomcu mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii služby, ktorej prenájom je predmetom nájomnej zmluvy, ďalej údaje o cene služby a/alebo iných služieb, údaje o cene, podmienkach, údaje o prenajímateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.4 Nájomca môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky prenajímateľovi v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky prenajímateľovi oznámenie, že objednávku ruší. Nájomca je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednanej služby. V prípade zrušenia objednávky prenajímateľ neúčtuje nájomcovi žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že nájomca zaplatil prenajímateľovi nájomnú cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, prenajímateľ vráti už zaplatenú nájomnú cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet nájomcu, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia nájomnej ceny.

2.5 Podľa novely zákona č. 222/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník službu ešte neprijal a nezaplatil.

2.6 V prípade prebiehajúcich akcií sa prenájom služieb na internetovej stránke prenajímateľa spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že nájomca objedná službu v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, prenajímateľ je oprávnený objednávku nájomcu stornovať. O stornovaní objednávky bude nájomca informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady nájomnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak.

3. Práva a povinnosti prenajímateľa

3.1 Prenajímateľ je povinný: 1. dodať na základe objednávky potvrdenej prenajímateľom nájomcovi službu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, 2. zabezpečiť, aby dodaná služba spĺňala platné právne predpisy SR.

3.2 Prenajímateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie nájomnej ceny od nájomcu za objednanú službu.

3.3 Prenajímateľ má právo stornovať objednávku, ak nie je schopný dodať službu nájomcovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady nájomnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak.

4. Práva a povinnosti nájomcu

4.1 Nájomca je povinný: 1. prevziať objednanú službu, 2. zaplatiť prenajímateľovi dohodnutú nájomnú cenu v dohodnutej lehote splatnosti, 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno prenajímateľa

4.2 Nájomca má právo na nájom služby v množstve, kvalite a termíne dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1 Služba je prenajímaná podľa vystavených vzorov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu prenajímateľa v rozsahu podľa jednotlivých verzií služby.

5.2 Prenajímateľ je povinný objednávku nájomcu splniť a službu dodať nájomcovi v lehote do 30 dní od objednávky.

5.3 Nájomca je oprávnený v prípade nedodania služby prenajímateľom v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od nájomnej zmluvy a prenajímateľ je povinný vrátiť nájomcovi už zaplatenú časť nájomnej ceny v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od nájomnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet nájomcu určený nájomcom.

5.4 Nájomca ku každej objednávke obdrží faktúru e-mailom.

5.5 Platba vopred prevodom na účet. Ak si zvolíte platbu klasickým bankovým prevodom, automaticky vám na e-mail pošleme zálohovú faktúru. Po pripísaní platby na náš účet, obdržíte na ten istý e-mail daňový doklad. Tento úkon vykonáva náš automatizovaný systém vždy nasledujúci pracovný deň. Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú.

5.6 Online platby pre nás zaisťuje platobná brána Comgate. Poskytovateľ služby, spoločnosť Comgate a.s. je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované. Ďalšie informácie a kontakty na www.comgate.cz.
Platba je možná metódami: QR platba, Platba kartou a Bankový prevod.
Postup platby podľa jednotlivých platobných metód:

Kontaktné údaje na spoločnosť Comgate, a.s. pre prípadné reklamácie alebo otázky k platbám:
Comgate, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, Česká republika
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

6. Nájomná cena

6.1 Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi nájomnú cenu služby dohodnutú v nájomnej zmluve a/alebo podľa cenníka prenajímateľa platného v čase uzatvorenia nájomnej zmluvy (ďalej len "nájomná cena").

6.2 V prípade, ak nájomca zaplatí prenajímateľovi nájomnú cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá nájomná cena pripísaná na účet prenajímateľa.

6.3 Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi nájomnú cenu za dohodnutú službu v lehote podľa nájomnej zmluvy, najneskôr však pred používaním služby v platenej prevádzke.

6.4 V prípade, ak nájomca zaplatí prenajímateľovi nájomnú cenu za službu dohodnutú v nájomnej zmluve, nájomca je oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy a požadovať vrátenie nájomnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

7.1 Prenajímateľ nezodpovedá za škody, ktoré nájomcovi vzniknú používaním systému ProfiPonuka.

7.2 Nájomca má právo uplatniť si u prenajímateľa záruku len na službu alebo jej časť, ktorá vykazuje chyby, ktoré zavinil prenajímateľ.

7.3 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po jej nahlásení do doby, ktorú si dohodne spolu s prenajímateľom, najviac však 60 dní.

7.4 Nájomca je povinný reklamovať chyby služby u prenajímateľa bez zbytočného odkladu, inak nájomcovi zaniká právo voči prenajímateľovi na bezplatné odstránenie chyby.

7.5 Prenajímateľ alebo určená osoba vydá nájomcovi potvrdenie o uplatnení reklamácie služby vo vhodnej forme zvolenej prenajímateľom, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby služby v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú.

7.6 Nájomca nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol prenajímateľom v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola nájomná zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.7. Prenajímateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • 1. opravou chyby,
  • 2. vrátením nájomnej ceny za obdobie nefunkčnosti,
  • 3. vyplatením primeranej zľavy z ceny služby,
  • 4. odôvodneným zamietnutím reklamácie služby.

7.8 Prenajímateľ je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie nájomcovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

7.9 Záručná doba je celá doba, ktorú nájomca predpláca prenajímateľovi.

7.10 Oprávnenie nájomcu na uplatnenie reklamácie chyby služby je po tom, ako využil svoje právo a požiadal prenajímateľa o odstránenie chyby služby podľa bodu 8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

7.11 V prípade, že prenajímateľ ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si nájomca uplatniť svoje právo na odstránenie chyby služby.

8. Osobné údaje a ich ochrana

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť prenajímateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

8.2 Nájomca zaslaním objednávky prenajímateľovi čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby prenajímateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prenajímateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Nájomca zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas prenajímateľovi so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom uzavretia nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom, evidencie nájomných zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu. Prenajímateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi nájomcu zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prenajímateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov nájomcu v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže nájomca odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu nájomcom prenajímateľovi.

8.3 Prenajímateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 8.2. týchto podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

8.4 Prenajímateľ vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

8.5 Nájomca má právo na základe písomnej žiadosti od prenajímateľa vyžadovať
       1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
       2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje prenajímateľa a zástupcu prenajímateľa, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak prenajímateľ pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre nájomcu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
       - poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak prenajímateľ získava osobné údaje nájomcu na základe súhlasu nájomcu podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak nájomcova povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, prenajímateľ oznámi nájomcovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
       - tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
       - okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
       - formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
       - tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
       - pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 8.8. týchto Obchodných podmienok je nájomca oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
       1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
       2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
       3. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
       4. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
       5. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
       6. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prenajímateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu nájomcu.

8.6 Právo nájomcu podľa bodu 8.5. bodu 5 a 6 týchto Obchodných podmienok možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana nájomcu, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

8.7 Nájomca na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prenajímateľa namietať voči
       1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
       2. využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy nájomcu na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
       3. poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy nájomcu na účely priameho marketingu.

8.8 Nájomca na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prenajímateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka nájomcu je oprávnená, prenajímateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie nájomca namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

8.9 Nájomca na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prenajímateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prenajímateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Nájomca má právo žiadať prenajímateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prenajímateľ je povinný žiadosti nájomcu vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prenajímateľ informuje nájomcu v lehote podľa ods. 8.16. týchto Obchodných podmienok. Nájomca nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov nájomcu, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prenajímateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke nájomcu, alebo ak prenajímateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov nájomcu.

8.10 Ak nájomca uplatní svoje právo
       1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou nájomca doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
       2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis nájomcu; kópiu zápisnice je prenajímateľ povinný odovzdať nájomcovi,
       3. u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prenajímateľovi bez zbytočného odkladu.

8.11 Nájomca pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8.12 Ak nájomca nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8.13 Ak nájomca nežije, jeho práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

8.14 Žiadosť nájomcu podľa ods. 8.5. bodu 1 až 3, 5 až 8 týchto Obchodných podmienok a ods. 8.7. až 8.9. týchto Obchodných podmienok vybaví prenajímateľ bezplatne.

8.15 Žiadosť nájomcu podľa ods. 8.5. bodu 4 týchto Obchodných podmienok vybaví prenajímateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie nájomcovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

8.16 Prenajímateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť nájomcu podľa odsekov 8.14. a 8.15. týchto Obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

8.17 Obmedzenie práv nájomcu podľa ods. 8.6. týchto Obchodných podmienok prenajíteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi nájomcovi a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

9. Odstúpenie od nájomnej zmluvy

9.1 Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy z dôvodu ak vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností prenajímateľa vyplývajúcich z nájomnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať službu zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Prenajímateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať nájomcu a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za službu dohodnutú v nájomnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený nájomcom.

9.2 Nájomca odoslaním objednávky prenajímateľovi potvrdzuje, že prenajímateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti.

9.3 Nájomca nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade služby zhotovenej podľa osobitných požiadaviek nájomcu, alebo služby určenej osobitne pre jedného nájomcu.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu prenajímateľa.

10.2 V prípade, ak je nájomná zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.3 V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba, kedy má nájomca predplatené používanie služby.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

10.5 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči nájomcovi odoslaním elektronickej objednávky nájomcom.

10.7 Nájomca zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


V Trnave dňa 19. 1. 2021